Правила прийому

Затверджено

«08» червня 2017 р.

Директор Одеського коледжу комп’ютерних технологій “Сервер”

_____________ Т. В. Отрадська

Правила прийому
до Приватного вищого навчального закладу
“Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер”
в 2017 році

ОДЕСА – 2017

Правила прийому
до Приватного вищого навчального закладу
“Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” в 2017 році
Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” (далі коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АГ № 582048 від 27.09.2011 (копії ліцензії та сертифікатів додаються), Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, затверджений 11 грудня 2015 року, термін дії сертифікатів для спеціальностей:
– 121 «Інженерія програмного забезпечення» (5.05010301 – “Розробка програмного забезпечення”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677804 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 30 осіб;
– 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (5.05010101 – “Обслуговування програмних систем і комплексів”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677803 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 30 осіб;
– 022 «Дизайн» (5.02020701 – “Дизайн”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677802 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 30 осіб.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” (далі Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року за № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 610/30478.
1. Загальні положення
1.1. Приватний вищий навчальний заклад “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” (далі коледж) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями відповідно до Ліцензії та Акту узгодження переліку спеціальностей в межах ліцензованого обсягу.
1.2. У даних Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного(их) предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція коледжу щодо прийому вступників на певні спеціальності, форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до Правил прийому. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до Правил прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання);
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;
співбесіда – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), яка може використовуватись за спеціальностями, визначеними Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (додаток 1 Умов прийому);
технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, що передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.
Термін “ваучер” вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».
1.3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
1.4. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує коледж.
Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою, можуть дублюватися мовами національних меншин або іноземними мовами.
1.5. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:
 особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
 особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання).
1.6. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
1.7. Особливості прийому до коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.
1.8. На підставі Правил прийому коледж до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.
1.9. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директором коледжу. Головою приймальної комісії призначається Директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим педагогічною радою коледжу відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.
2. Зміст Правил прийому
2.1. Правила прийому в 2017 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою коледжу до 10 червня 2017 року, розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2017 року.
2.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
Правила прийому містять:
перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;
порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
порядок і строки прийому заяв і документів;
порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені коледжем;
порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;
порядок та форми проведення творчих конкурсів, що передбачені Правилами прийому;
наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
2.3. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, не прийнятих на навчання, що виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.
2.4. Надання рекомендацій до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів здійснюється за всіма заявами, поданими вступниками.
3. Конкурсний відбір
3.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках;
для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених даними Правилами прийому. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань;
в інших випадках – у формах, встановлених даними Правилами прийому.
3.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до даних Правил прийому.
3.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:
1) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
2) яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
4) визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
6) які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії коледжу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
7) яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії коледжу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
8) звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
9) громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
10) громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
11) громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.
Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.
Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
4. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання
4.1. Фінансування навчання в коледжі здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:
– за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту);
– за ваучерами.
4.2. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.
4.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками, визначеними законом. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
4.4. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.
5. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
5.1. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – з 10.00 до 18.00, вівторок – з 10.00 до 18.00, середа – з 10.00 до 18.00, четвер – з 10.00 до 18.00, п’ятниця – з 10.00 до 18.00, 15 липня – з 10.00 до 14.00, 22 липня – з 10.00 до 14.00.
5.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити вступні випробування 18.00 година
14 липня 2017 року
Строки проведення коледжем вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід 15 – 22 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 25 липня 2017 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
21 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 22 серпня 2017 року

5.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 01 серпня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18.00 година
08 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем творчих конкурсів 28 липня – 07 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем вступних іспитів 02 – 07 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем співбесід 02 – 04 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 09 серпня 2017 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
21 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 22 серпня 2017 року

5.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 01 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем творчих конкурсів 28 липня – 07 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем фахового вступного випробування 02 – 07 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 09 серпня 2017 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
21 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 22 серпня 2017 року

5.5. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 01 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем творчих конкурсів 28 липня – 07 серпня 2017 року
Строки проведення коледжем фахового вступного випробування 02 – 07 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 09 серпня 2017 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
21 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 22 серпня 2017 року

6. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до коледжу
6.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.
Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
6.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.
Коледж надає консультації при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до приймальної комісії коледжу з метою внесення своєї заяви в електронній формі.
6.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.
6.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.
6.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
– документа, що посвідчує особу;
– військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, визначених абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3.3 розділу 3 даних Правил прийому.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).
6.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3.3 розділу 3 даних Правил прийому, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені даними Правилами прийому терміни. Неподання або несвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.
6.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
6.9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
6.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
6.11. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
6.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.
6.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
7. Організація та проведення конкурсного відбору
7.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»:
1) українська мова (диктант),
2) математика (письмово) або фізика (письмово);
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»:
1) українська мова (диктант),
2) математика (письмово) або фізика (письмово);
спеціальності 022 «Дизайн»:
1) українська мова (диктант),
2) творчий конкурс у два етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція.
7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»:
1) українська мова та література,
2) математика або фізика, або історія України;
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»:
1) українська мова та література,
2) математика або фізика, або історія України;
спеціальності 022 «Дизайн»:
1) українська мова та література,
2) творчий конкурс у три етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, 2.3) живопис.
7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту (перший) та фахового вступного випробування (другий) для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
1) українська мова (диктант),
2) фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування);
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»:
1) українська мова (диктант),
2) фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування);
спеціальності 022 «Дизайн»:
1) українська мова (диктант),
2) фахове вступне випробування у формі творчого конкурсу у три етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, 2.3) живопис.
7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати фахового вступного випробування для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» – фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування); спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування); спеціальності 022 «Дизайн» – фахове вступне випробування у формі творчого конкурсу у три етапи: 1) рисунок, 2) композиція, 3) живопис.
7.5. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів:
– вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% максимального конкурсного бала.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.
7.6. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 1).
Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів з конкурсних предметів складає не менше 100.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
7.7. Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
7.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
7.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.
7.10. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.
7.11. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжі.
7.12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
8. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
8.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
8.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
8.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів.
8.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
8.5. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.3 цього розділу.
8.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
9. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
9.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом 5 даних Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених даними Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледджі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
10. Коригування списку рекомендованих до зарахування
10.1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 9.1 розділу 9 даних Правил прийому.
Договір про надання освітніх послуг між коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом), укладеним сторонами.
10.2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається правилами прийому.
10.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
11. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
11.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом 5 даних Правил прийому.
11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 13.5 розділу 13 даних Правил прийому.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до коледжу за власним бажанням, відраховані з коледжу за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ.
11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.
12. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
12.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
12.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між навчальними закладами або вищими навчальними закладами, до структури яких входять навчальні заклади.
12.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до коледжу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).
Коледж обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, навчальний заклад якої видав документ про здобутий рівень освіти.
12.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до навчальних закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
12.5. Вимоги коледжу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.
12.6. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань навчального закладу.
12.7. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до коледжу користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
13. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу
13.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
13.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
13.3. Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою) оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
13.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
13.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
13.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється на підставі даних Єдиної бази.

Заступник директора з НР _________________ Г. В. Цирульникова

Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ В.В. Гелевер

________________________________________
Додаток 1
до Правил прийому
на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2017 році
(пункт 7.6 розділу 7)
ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100200
1 100 4 120 8 160
1,1 100 4,1 121 8,1 161
1,2 100 4,2 122 8,2 162
1,3 100 4,3 123 8,3 163
1,4 100 4,4 124 8,4 164
1,5 100 4,5 125 8,5 165
1,6 100 4,6 126 8,6 166
1,7 100 4,7 127 8,7 167
1,8 100 4,8 128 8,8 168
1,9 100 4,9 129 8,9 169
2 100 5 130 9 170
2,1 101 5,1 131 9,1 171
2,2 102 5,2 132 9,2 172
2,3 103 5,3 133 9,3 173
2,4 104 5,4 134 9,4 174
2,5 105 5,5 135 9,5 175
2,6 106 5,6 136 9,6 176
2,7 107 5,7 137 9,7 177
2,8 108 5,8 138 9,8 178
2,9 109 5,9 139 9,9 179
3 110 6 140 10 180
3,1 111 6,1 141 10,1 181
3,2 112 6,2 142 10,2 182
3,3 113 6,3 143 10,3 183
3,4 114 6,4 144 10,4 184
3,5 115 6,5 145 10,5 185
3,6 116 6,6 146 10,6 186
3,7 117 6,7 147 10,7 187
3,8 118 6,8 148 10,8 188
3,9 119 6,9 149 10,9 189
7 150 11 190
7,1 151 11,1 191
7,2 152 11,2 192
7,3 153 11,3 193
7,4 154 11,4 194
7,5 155 11,5 195
7,6 156 11,6 196
7,7 157 11,7 197
7,8 158 11,8 198
7,9 159 11,9 199
12 200

________________________________________
Заступник директора з НР _________________ Г. В. Цирульникова

Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ В.В. Гелевер