Правила прийому

Затверджено

«11» грудня 2017 р.

Директор Одеського коледжу комп’ютерних технологій “Сервер”

_____________ Т. В. Отрадська

Правила прийому
до Приватного вищого навчального закладу
“Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер”
в 2018 році із змінами від 30.05.2018 року

ОДЕСА – 2017

Правила прийому
до Приватного вищого навчального закладу
“Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” в 2018 році
із змінами від 30.05.2018 року
(Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 23.04.2018 № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» та рішення Педагогічної ради коледжу (Протокол № 3 від 27.04.2018 року) до Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу «Одеський коледж комп’ютерних технологій «Сервер» (далі коледж «Сервер»)

Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” (далі коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АГ № 582048 від 27.09.2011 (копії ліцензії та сертифікатів додаються) за наступними освітніми програмами:
– Інженерія програмного забезпечення: спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» (5.05010301 – “Розробка програмного забезпечення”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677804 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 30 осіб;
– Комп’ютерні науки: спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (5.05010101 – “Обслуговування програмних систем і комплексів”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677803 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 30 осіб;
– Дизайн середовища: спеціальність 022 «Дизайн», спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища» (5.02020701 – “Дизайн”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677802 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 12 осіб;
– Графічний дизайн: спеціальність 022 «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн» (5.02020701 – “Дизайн”) – 01.07.2025р. (Сертифікат про акредитацію серія НІ-І № 1677802 від 14 грудня 2015р.), ліцензований обсяг – 18 осіб;
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного вищого навчального закладу “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер” (далі Приймальна комісія) відповідно до: Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року за № 1377 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264; наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 23квітня 2018 року за № 409 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 600/32052. Правила прийому затверджені рішенням Педагогічної ради коледжу від 05 грудня 2017 року Протокол № 2. Зміни до Правил прийому затверджені рішенням Педагогічної ради коледжу від 27 квітня 2018 року Протокол № 4.
1. Загальні положення
1.1. Коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за освітніми програмами (спеціальностями) відповідно до Ліцензії та в межах ліцензованого обсягу.
1.2. Прийом до коледжу освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими Розділом 4 даних Правил прийому.
1.3. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу.
Головою приймальної комісії є директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим відповідно до Положення про приймальну комісію коледжу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 06.06.2016р. за №622). Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).
Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, даних правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.
1.4. Правила прийому містять:
– перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;
– порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
– перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;
– перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
– порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
– порядок і строки прийому заяв і документів;
– порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
– порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені коледжем;
– порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені даними Правилами прийому;
– вичерпний порядок обчислення конкурсного бала.
1.5. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.
1.6. До 31 грудня 2017 року Правила прийому подаються коледжем до Єдиної бази. Небюджетні конкурсні пропозиції вноситься до Єдиної бази до 01 травня 2018 року.
1.7. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах коледжу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
2. Терміни та поняття
У даних Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
1) вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо.
2) вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника.
3) вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
4) єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб.
5) конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція коледжу щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня.
6) конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до Умов прийому та Правил прийому.
7) конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до Умов прийому та даних Правил (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання).
8) конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
9) небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням.
10) рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та даних Правил.
11) співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.
12) творчий конкурс – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників.
13) термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту».
14) технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.
15) фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.
3. Прийом на навчання
3.1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:
– особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
– особи, які здобули повну загальну середню освіту;
– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
3.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).
Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у коледжі або іншому закладі вищої освіти.
3.3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на третій та наступні курси проводиться за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує коледж.
Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.
3.4. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.
3.5. Особливості прийому до коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.
4. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
4.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в коледжі здійснюється:
– за ваучерами;
– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
4.2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України.
5. Обсяги прийому
5.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
5.2. Обсяг прийому коледжу здійснюється згідно ліцензійного обсягу за спеціальностями:
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», денна форма навчання;
– 122 «Комп’ютерні науки», денна форма навчання;
– 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», денна форма навчання;
– 022 «Дизайн», денна форма навчання.

6. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
6.1. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – з 10.00 до 18.00, вівторок – з 10.00 до 18.00, середа – з 10.00 до 18.00, четвер – з 10.00 до 18.00, п’ятниця – з 10.00 до 18.00, 15 липня – з 10.00 до 14.00, 22 липня – з 10.00 до 14.00.
6.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити вступні випробування 18.00 година
14 липня 2018 року
Строки проведення коледжем вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід 15 – 22 липня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 24 липня 2018 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 18.00 година
01 серпня 2018 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 02 серпня 2018 року
додаткове зарахування – 30 серпня 2018 року
6.3 Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 02 липня 2018 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 18 година
25 липня 2018 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 18.00
01 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18.00 година
08 серпня 2018 року
Строки проведення коледжем творчих конкурсів 28 липня – 07 серпня 2018 року
Строки проведення коледжем вступних іспитів 02 – 07 серпня 2018 року
Строки проведення коледжем співбесід 02 – 04 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 09 серпня 2018 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
16 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 17 серпня 2018 року
додаткове зарахування – 30 вересня 2018 року
6.4 Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 01 серпня 2018 року
Строки проведення коледжем фахового вступного випробування 02 – 07 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 09 серпня 2018 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
16 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 17 серпня 2018 року
додаткове зарахування – 30 вересня 2018 року
6.5 Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 01 серпня 2018 року
Строки проведення коледжем фахового вступного випробування 02 – 07 серпня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 12 година 09 серпня 2018 року
Термін виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
16 серпня 2017 року

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб відповідної спеціальності – 17 серпня 2018 року
додаткове зарахування – 30 вересня 2018 року

7. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до коледжу
7.1 Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:
– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
– тільки у паперовій формі:
– для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до даних Правил прийому;
– для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому;
– за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
– у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;
– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії коледжу.
7.2 Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 7.1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
7.3 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.
Коледж надає консультації при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до приймальної комісії коледжу з метою внесення своєї заяви в електронній формі.
7.4 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
7.5 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.
7.6 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
– документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);
– військово-облікових документів;
– документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства “Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
7.7 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію документа, що посвідчує особу;
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).
7.8 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, унеможливлюють їх реалізацію.
7.9 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
7.10 Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).
7.11 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
7.12 Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
7.13 Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.
7.14 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
8 Конкурсний відбір
8.1 Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;
для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених даними Правилами прийому. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років;
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань;
для вступу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план – у формі фахових вступних випробувань;
8.2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до даних Правил прийому.
8.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) математика (письмово), мінімальний бал – 6;
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) математика (письмово), мінімальний бал – 6;
спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) творчий конкурс у два етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, мінімальний бал – 6 на кожному етапі.
спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) творчий конкурс у два етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, мінімальний бал – 6 на кожному етапі.
8.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»:
1) українська мова та література, мінімальний бал – 100;
2) математика або фізика, або історія України, мінімальний бал – 100;
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»:
1) українська мова та література, мінімальний бал – 100,
2) математика або фізика, або історія України, мінімальний бал – 100;
спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн»:
1) українська мова та література, мінімальний бал – 100,
2) творчий конкурс у три етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, 2.3) живопис, мінімальний бал – 140 на кожному етапі.
спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища»:
1) українська мова та література, мінімальний бал – 100,
2) творчий конкурс у три етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, 2.3) живопис, мінімальний бал – 140 на кожному етапі.
8.5 Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту (перший) та фахового вступного випробування (другий) для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування), мінімальний бал – 6;
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування, мінімальний бал – 6;
спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація 022.01 «Графічний дизайн»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) фахове вступне випробування у формі творчого конкурсу у три етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, 2.3) живопис, мінімальний бал – 6 на кожному етапі.
спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища»:
1) українська мова (диктант), мінімальний бал – 4;
2) фахове вступне випробування у формі творчого конкурсу у три етапи: 2.1) рисунок, 2.2) композиція, 2.3) живопис, мінімальний бал – 6 на кожному етапі.
8.3 Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, зараховуються результати фахового вступного випробування для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» – фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування), мінімальний бал – 6; спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» – фахове вступне випробування (математика, фізика, основи програмування), мінімальний бал – 6; спеціальності 022 «Дизайн» – фахове вступне випробування у формі творчого конкурсу у три етапи: 1) рисунок, 2) композиція, 3) живопис, мінімальний бал – 6 на кожному етапі.
8.4 Конкурсний бал розраховується для вступу на основі базової загальної середньої освіти як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-тибальною шкалою.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 40, то він встановлюється таким, що дорівнює 40.
8.5 Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А,
де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3),
Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.
Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650.
8.6 Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,
де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування.
ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.
8.7 Для вступу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, конкурсний бал встановлюється за 12-бальною шкалою і розраховується для спеціальностей:
– 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» визначається як результат фахового вступного випробування.
– 022 «Дизайн» визначається як середнє арифметичне результатів етапів творчого конкурсу.
8.8 Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
8.9 У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає 4.
8.10 Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
8.11 Програми вступних випробувань затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.
Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.
Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.
8.12 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
8.13 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.
8.14 Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал
8.15 Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжі.
9 Cпеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
9.1 Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:
– зарахування за співбесідою.
9.2 Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
– особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
– особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).
9.3 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого коледжем мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:
– особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
9.4 Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого коледжем мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:
– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).
Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
9.5 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:
– особи, які в 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).
Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
9.6 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:
– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).
10 Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
10.1 Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
 вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
10.2 Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 8.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:
 за конкурсним балом від більшого до меншого;
 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.
10.3 У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;
 середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
10.4 Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
10.5 У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.3 цього розділу.
10.6 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
11 Реалізація права вступників на обрання місця навчання
11.1 Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного розділом 6 даних Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, визначених даними Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
12 Коригування списку рекомендованих до зарахування
12.1 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 11.1 розділу 11 даних Правил прийому.
Договір про надання освітніх послуг між коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом), укладеним сторонами.
12.2 Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Пправилами прийому.
12.3 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
13 Наказ про зарахування, додатковий конкурс
13.1 Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом 6 даних Правил прийому.
13.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 14.5 розділу 14 даних Правил прийому.
13.3 Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до коледжу за власним бажанням, відраховані з коледжу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
13.4 Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
13.5 На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.
14 Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу
14.1 На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
14.2 Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
14.3 Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою) оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
14.4 Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
14.5 Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої Академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
14.6 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється на підставі даних Єдиної бази.

Директор коледжу ____________________ Т.В. Отрадська

Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ В.В. Гелевер

Додаток 1
до Правил прийому
на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2018 році

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100200
1 100 4 120 8 160
1,1 100 4,1 121 8,1 161
1,2 100 4,2 122 8,2 162
1,3 100 4,3 123 8,3 163
1,4 100 4,4 124 8,4 164
1,5 100 4,5 125 8,5 165
1,6 100 4,6 126 8,6 166
1,7 100 4,7 127 8,7 167
1,8 100 4,8 128 8,8 168
1,9 100 4,9 129 8,9 169
2 100 5 130 9 170
2,1 101 5,1 131 9,1 171
2,2 102 5,2 132 9,2 172
2,3 103 5,3 133 9,3 173
2,4 104 5,4 134 9,4 174
2,5 105 5,5 135 9,5 175
2,6 106 5,6 136 9,6 176
2,7 107 5,7 137 9,7 177
2,8 108 5,8 138 9,8 178
2,9 109 5,9 139 9,9 179
3 110 6 140 10 180
3,1 111 6,1 141 10,1 181
3,2 112 6,2 142 10,2 182
3,3 113 6,3 143 10,3 183
3,4 114 6,4 144 10,4 184
3,5 115 6,5 145 10,5 185
3,6 116 6,6 146 10,6 186
3,7 117 6,7 147 10,7 187
3,8 118 6,8 148 10,8 188
3,9 119 6,9 149 10,9 189
7 150 11 190
7,1 151 11,1 191
7,2 152 11,2 192
7,3 153 11,3 193
7,4 154 11,4 194
7,5 155 11,5 195
7,6 156 11,6 196
7,7 157 11,7 197
7,8 158 11,8 198
7,9 159 11,9 199
12 200

Директор коледжу _________________ Т.В. Отрадська

Відповідальний секретар приймальної комісії _________________ В.В. Гелевер