Программа по экзаменам

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ  НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Тема 1. Вступна частина. Числа.

Поняття про числа. Визначення натурального, цілого, раціонального, ірраціонального, дійсного та комплексного числа. Основні дії над числами. Таблиця множення. Прості числа. Парні та непарні числа. Признаки ділення. НОК та НОД чисел, їх знаходження та застосування.

Тема 2. Звичайні дроби.

Визначення звичайного дробу. Правильний та неправильний дріб. Змішані числа. Виділення цілої частини. Основна властивість дробу. Скорочення, сума, різниця, добуток, ділення та порівняння звичайних дробів. Порядок дій у складних числових виразах.

Тема3. Десяткові дроби.

Визначення десяткового дробу. Скінчені та нескінчені десяткові дроби. Округлення десяткового дробу. Сума, різниця, добуток, ділення та порівняння десяткових дробів.

Тема 4. Від’ємні числа.

Означення від’ємного числа. Модуль числа. Сума, різниця, добуток, ділення та порівняння від’ємних та додатніх чисел. Возведення від’ємних чисел у парну та непарну степінь.

Тема 5.  Степінь з натуральним показником та її властивості.

Означення степені з натуральним показником. Властивості степені з натуральним показником. Одночлени та багаточлени, їх добуток. Зведення подібних доданків. Формули скороченого множення (ФСМ).

Тема 6. Розклад багаточленів на множники.

Винесення загального множника за дужки. Спосіб групування. Розклад на множники за допомогою формул скороченого множення (ФСМ).

Тема 7. Алгебраїчні дроби.

Визначення алгебраїчного дробу. Основна властивість дробу. Сума, різниця, добуток та ділення алгебраїчних дробів.

Тема 8. Арифметичний квадратний корінь та його властивості.

Визначення арифметичного квадратного кореня. Винесення множника з під знаку кореня. Внесення множника під знак кореня.

Тема 9. Рівність та його властивості.

Визначення рівності. Рівняння. Корні рівняння. Визначення та розв’язання лінійних рівнянь. Визначення та розв’язання квадратних рівнянь. Метод виділення повного квадрату, метод дискримінанту, за допомогою теореми Вієта. Розклад квадратного тричлена на множники.

Тема 10. Дрібно-раціональні та ірраціональні рівняння.

Визначення дрібно-раціональних та ірраціональних рівнянь. Розв’язання дрібно-раціональних та ірраціональних рівнянь, що зводяться до лінійних та квадратних. Область допустимих значень (ОДЗ). Біквадратне рівняння.

Тема 11. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Визначення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язання системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Метод підстановки. Метод рівносильних перетворень системи. Розв’язання системи двох рівнянь з двома невідомими, що зводяться до лінійних. Метод заміни.

Тема 12. Системи нелінійних алгебраїчних рівнянь.

Визначення системи нелінійних алгебраїчних рівнянь. Розв’язання системи двох нелінійних рівнянь з двома невідомими. Метод підстановки. Метод рівносильних перетворень системи. Метод заміни. Однорідні системи та методи їх розв’язання. Симетричні системи та методи їх розв’язання.

Тема 13. Числові нерівності та їх властивості. 

Визначення числової нерівності. Додавання та добуток числових нерівностей. Поняття множини. Поняття числового проміжку (відрізки, інтервали та напівінтервали). Розв’язання нерівностей першого ступеню з однією невідомою та систем таких нерівностей.

Тема 14. Геометрія. 

Значення тригонометричних функцій від основних кутів. Прямокутний трикутник. Зв’зок між катетом і гіпотенузою та між катетами у прямокутному трикутнику. Теорема Піфагора. Площа прямокутного, правильного та довільного трикутника. Площа прямокутника. Площа ромба. Площа паралелограма та трапеції. Периметр основних геометричних фігур. Розв’язання типових задач.

 

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З РИСУНКУ ТА КОМПОЗИЦІЇ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ  НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Абітурієнти повинні знати:

 • правила лінійної та повітряної перспектив;
 • правила конструктивної побудови гіпсових форм (куб, циліндр, конус та інше);
 • збереження пропорційних співвідношень в рисунку;
 • основні закони композиції та кольорознавства;
 • виражальні засоби і техніки їх використання.

Абітурієнти повинні вміти:

 • володіти технологією роботи на папері художніми матеріалами;
 • виконувати засобами художньо-лінійного зображення об’ємні форми;
 • володіти загальними відомостями з перспективи та основ композиції;
 • створювати формальні композиції різного графічного формоутворення;
 • гармонічно підбирати кольори.

Умови проведення творчого конкурсу

Папір для творчого конкурсу представляється абітурієнтом.

Екзаменаційна робота з рисунка виконується при денному освітленні, на нейтральному фоні олівцем на аркуші паперу формату А3 (30х40 см). На виконання завдання відводиться 4 години (в один сеанс).

Абітурієнт приносить на екзамен олівці (марка і м’якість – на вибір абітурієнта), точило, гумки, кнопки або малярний скотч.

Зображення виконується графічним олівцем від руки (не користуючись креслярськими інструментами – лінійками, рейсшинами, трикутниками, циркулями, тощо)

Екзаменаційна робота з композиції виконується на папері формату А3 (30х40 см). На виконання завдання відводиться 4 години (в один сеанс).

Абітурієнт приносить художні матеріали та креслярські інструменти на власний вибір: акварель, гуаш, туш, олівці, лінійка, косинець, циркуль тощо.

Аркуш формату А3 треба розкреслити на окремі зони:

 • перша головна займає ліву частину аркушу з невеликими полями та має квадратну форму
 • з правої сторони розкріслюються 2-3 маленькі зони теж квадратної форми.

Створені зони мають своє призначення, а саме – в маленьких виконуються пошукові ескізи та підбирається кольорова гама формальної композиції. А в великій створюється екзаменаційна робота за формальної композиції, яка і буде оцінюватись.

Творчий конкурс з композиції проводиться в такий спосіб. Абітурієнтам дається одне загальне практичне завдання згідно з обраним екзаменаційним білетом, яке кожен виконує за власним задумом, використовуючи різні техніки та матеріали на свій вибір. На виконання пошукових ескізів виділяється 25-30 хвилин.

Аркуш паперу зі штампом навчального закладу є основою для виконання вступного іспиту з композиції.

Абітурієнту забороняється користуватись мобільними телефонами, фотоапаратурою, допоміжною літературою, порушувати дисципліну.

Оцінюється робота абітурієнта згідно 12-бальній шкалі.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ( ДИКТАНТ)
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ  НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Перевірка диктантів здійснюється за традиційною методикою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • однакові помилки в тому ж слові, що повторюється в диктанті, вважається однією помилкою;
 • помилки на те саме правило, але в інших словах, вважаються різними помилками; —
 • розрізняють грубі і негрубі помилки, тобто такі, що істотно впливають на рівень грамотності, або навпаки;
 • до негрубих помилок належать такі: у винятках з усіх правил; у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; у випадках написання разом і окремо частки не з прикметниками та дієприкметниками, що є присудками у реченні; у випадках, що вимагають розрізнення вживання не і ні у таких сполученнях: не хто інший, як…; не що інше, як… тощо; у заміні українських літер російськими; у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності.

При оцінюванні диктанту виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, що не включені до шкільної Програми; у передачі так званої авторської пунктуації; помилки, що спотворюють звуковий склад слова.

При підрахуванні помилок дві не грубі помилки вважаються за одну грубу помилку, три виправлення – за одну не грубу помилку, п’ять виправлень — за одну грубу помилку; одне виправлення не враховується при підрахуванні помилок від 9 балів; відмінна оцінка не ставиться за наявності трьох і більше виправлень.

 

Нормативи оцінювання диктанту

Кількість помилок Бали
12
1 (негруба) 11
1 10
2 9
3-4 8
5-6 7
7-8 6
9-10 5
11-12 4
13-14 3
15-16 2
17-18                                                                                                                                                                 1